Collectief Eemland is één van de 40 agrarische collectieven in Nederland
Vanaf 2016 zijn de provincies het agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaan regelen via zogenaamde agrarische collectieven.
Een agrarisch collectief is een gecertificeerd samenwerkingsverband dat bestaat uit agrariërs en andere grondgebruikers in een begrensd gebied.
Zij hebben zich vrijwillig verenigd voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Het collectief sluit zelf de contracten met de agrarische natuurbeheerders (boeren) af en voert ook zelf de controle en handhaving uit.

Collectief Eemland doet dat in Eemland en sluit contracten af voor:
-- Weidevogelbeheer
-- Landschaps elementen (voornamelijk knotbomen)
-- Waterdoelen (ecologisch slootschonen en kruidenrijke akkerranden)

 

Boeren en burgers zijn lid omdat zij zich samen verantwoordelijk voelen voor het fraaie open polderlandschap. De vereniging zet zich onder andere in voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het werkgebied  en probeert boeren en burgers dichter bij elkaar te brengen. Daarbij streeft de vereniging ernaar boeren ruimte te geven voor een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering en burgers de kans om daarvan te genieten en er zelf ook een bijdrage aan te leveren. Zoals elke vereniging, kan ook Collectief Eemland niet zonder actieve leden. Nieuwe leden en natuurlijk ook vrijwilligers die zich actief willen inzetten voor de vereniging, zijn van harte welkom! Inschrijven kan via het formulier.

In 2016 werd het werk van het collectief beloond met een heuse prijs: "de gouden mispel"


goudenmispel 4