Grond als ruilmiddel voor agrarische natuur in Eemland.

 

Een grondgebruikersbank is een goed middel om het agrarische natuurbeheer en het openstellen van klompenpaden in Eemland extra te stimuleren. De Wetenschapswinkel van Wageningen UR deed onderzoek naar ‘grond als ruilmiddel voor agrarische natuur’ op verzoek van onze vereniging. De voorzitter Warmelt Swart heeft het rapport op 29 september aangeboden aan gedeputeerde Bart Krol van de provincie Utrecht. Het rapport is te raadplegen via de website van de Wageningse Universiteit: http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/wetenschapswinkel/Projecten/Show/Grondgebruikersbank-Eemland.htm

Eemland is één van de beste weidevogelgebieden van Nederland en veel boeren doen aan agrarisch natuurbeheer.

Wij zijn op zoek naar extra instrumenten voor het weidevogelbeheer en hebben het idee van een grondgebruikersbank ontwikkeld. Een grondgebruikersbank bemiddelt in het in pacht uitgeven van grond aan boeren. Boeren die veel aan agrarisch natuurbeheer doen, zware pakketten afsluiten of akkoord gaan met pakketten op strategische plekken, komen het eerst in aanmerking voor het pachten van de grond. Grondeigenaren dragen op die manier bij aan het realiseren van maatschappelijke doelen in Eemland. Zij ontvangen de normale pachtprijs.

Het idee van Ark & Eemlandschap is volgens de onderzoekers uniek en kansrijk. Naast de hoogte van de vergoeding bleken boeren moeite te hebben met de bureaucratie rond agrarisch natuurbeheer. De mogelijkheid om extra grond te pachten vonden boeren echter een goed idee. De onderzoekers onderzochten ook vergelijkbare ‘grondbank’- initiatieven in Nederland. Hieruit bleek dat het idee van Ark & Eemlandschap nog niet eerder in de praktijk is gebracht.

Wageningen UR ging verder met het onderzoek en werkte mogelijke organisatie- en contractvormen uit. Ook benaderden ze grondeigenaren en een extra groep boeren in het gebied om het draagvlak voor een grondgebruikersbank te peilen. De onderzoekers geven aanbevelingen voor verdere uitwerking van de grondgebruikersbank. De komende maanden zal een kwartiermaker gesprekken aangaan met onder andere de gemeenten om te bepalen wanneer welke percelen beschikbaar zullen komen.

  

Rapport Wageningen UR Grondegebruikersbank

 


 Agrariërs kunnen hieronder de documenten downloaden die betrekking hebben op de grondgebruiksbank:

 

acrobat Eindrapport 2015 Grondgebruiksbank
acrobat Eindrapport 2014 Grondgebruiksbank
acrobat

Verslag bijeenkomst Grondgebruikbank 27 Jan 2014

Word-icoon

Uitnodiging deelname grondgebruiksbank 2014 

Word-icoon

Aanmeldingsformulier GGB 2014

excell-icoon

Grondgebruikersbank percelen 2014

acrobat

Grondgebruikersbank percelen plattegrond 2013